top of page

Lesia Khomenko and her school

Леся Хоменко та її школа

2018
series of paintings
Exposition view
Voloshyn gallery, Kyiv
 
Серія картин
Вид експозиції,
Voloshyn gallery, Київ

For her series, Lesia Khomenko collaborated with students from Kyiv Academy of Media Arts’ ‘Contemporary Art’ course, where she is a tutor. Yet it is difficult to call this joint effort a collaboration, since the artist works from photographs that were sent by her students in response to her request. She didn’t directly involve them in the process. Throughout this process, Khomenko studies her own identity and identities of young artists. While working with their portraits, the artist transforms her attitude towards her students: instead of analyzing them as young artists subjects, which are in the same coordinate system as her, Khomenko objectifies them, relying not on her personal opinion, but solely on the images that they have sent.

Within Voloshyn Gallery’s exhibition space, Lesia Khomenko presented an installation of paintings, where she continue to deconstruct the figurative imagery and analysis of all elements of the painting. Deconstruction in Lesia Khomenko’s practice requires not only working with visual imagery, but with all the painting’s components, including its material aspects. Thus, in her new series the artist reaches maximum elasticity of canvas by using synthetic canvas, biflex fabric and synthetic acrylics. This allows the artist to transform one of her favourite processes of mounting canvas onto a frame into the main ‘sense creative’ part, since it becomes an instrument in deformation of depicted figures. Apart from that, the frame itself, as a rule, is left an invisible and a marginal part of the painting. It is often either subjected to replacement, or the process of mounting is carried out without the artist being present. "Lesia Khomenko and Her School" project draws viewer's attention to the monotonous, technical process of producing and

framing an artwork, which becomes a self-sufficient artistic gesture, which ultimately determines the image.

Для роботи над цією серією Леся Хоменко запросила до співпраці своїх студентів, що закінчили курс сучасного мистецтва у Kyiv Academy of Media Arts, тьюторкою якого була сама художниця. Проте, колаборацією цю взаємодію назвати складно, оскільки авторка використовує для своїх картин фотографії, що було надіслано студентами у відповідь на її прохання, без безпосереднього залучення їх до співпраці. У процесі роботи Хоменко досліджує власну ідентичність та, відповідно, ідентичність молодих художників. Працюючи з їхніми зображеннями, художниця трансформує своє ставлення до учнів: замість аналізу їх як молодих художників-суб’єктів, які перебувають у тій самій системі координат, що і вона, Хоменко об’єктивізує їх, спираючись не на особисте ставлення, а лише на ті зображення, що вони надіслали їй для роботи.

У просторі Voloshyn Gallery Леся Хоменко представила інсталяцію з картин, де продовжила свою програмну роботу над деконструкцією фігуративного зображення й аналізом всіх елементів картини​. Деконструкція у практиці Лесі Хоменко передбачає не лише роботу із візуальними образами, але й з усіма складовими картини – її матеріальними носіями. Так у своїй новій серії завдяки використанню синтетичного полотна, біфлексу та синтетичних акрилових фарб авторка досягає нової максимальної еластичності полотна. Це дозволяє художниці перетворити одне з найнеулюбленіших своїх занять – натягування полотна на підрамник – на головну смислотворчу частину роботи, адже саме натяжка полотна стає інструментом деформації зображених на картинах постатей. Крім того, сам підрамник, як правило, залишається невидимою, маргінальною частиною картини. Він часто підлягає заміні, або натяжка відбувається без участі автора. Проект «Леся Хоменко та її школа» звертає увагу глядача на рутинний, технічний, процес створення та оформлення картини, який перетворюється на самодостатній авторський жест, що остаточно визначає зображення.

 

bottom of page